* Iago Tabarés reclama a corrección da normativa de reagrupamento familiar dos emigrantes por "discriminatorio".

* Iago Tabarés afirma en Ourense que Galiza "non é un país subsidiado, senón que sufríu mala xestión durante décadas".

* IAGO TABARÉS e CARLOS AYMERICH agardan que os traballos para reformar o voto emigrante servan para pór fin á 'vergoña' e 'indignidade' vividas no recente proceso eleitoral.

* Proposición non de Lei para o seu debate en Comisión, sobre a creación dun mecanismo de prevención da tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes.

* IAGO TABARÉS PÉREZ-PIÑEIRO, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, apresenta a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita, relativa á realización de cursos de alfabetización en galego para inmigrantes.

* O Grupo Parlamentar do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO, ao abeiro do Regulamento da Cámara, apresenta a seguinte Proposición non de Lei para o seu debate en PLENO, sobre a concesión de permisos de residencia e traballo extraordinarios aos inmigrantes indocumentados pendentes da execución dunha orde de expulsión.

* Proposición de Lei, para apresentar ante o Congreso dos Deputados, para o seu debate e aprobación en Pleno, relativa á modificación da Lei 38/88, de 28 de decembro, de Demarcación e Planta Xudicial, para axeitar a demarcación dos Xulgados do Mercantil ás actuais necesidades da sociedade galega.

* O BNG, a través do seu Deputado no Parlamento de Galiza Iago Tabarés, pide que se axilice a concesión de permisos de residencia extraordinarios para os inmigrantes sen papeis durante o tempo que permanezan en Galiza.

* Iago Tabarés asume o compromiso dunha comisión sen condicionantes nin presións partidistas e reafirma a política de 'man tendida' ao PP para que participe.

* Declaración de Rianxo 07-xaneiro-2007.

 

Copyright © 2000 PNG-PG. Tódolos dereitos reservados